Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten 

27.2.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Bindende forhåndsuttalelse skal bidra til å skape mer forutsigbarhet for den skattepliktige. Her er en innføring i hva det innebærer.

bindende forhåndsuttalelse

Reglene for bindende forhåndsuttalelser

Bindende forhåndsuttalelser gir skattepliktige virksomheter og privatpersoner adgang til å få avklart skattemessige forhold ved planlagte fremtidige disposisjoner. Når Skatteetaten avgir en slik uttalelse, bindes de av den ved senere skatteoppgjør når den skattepliktige krever dette. I slike tilfeller er det en forutsetning at den gjennomførte disposisjonen er gjennomført i samsvar med forutsetningene for uttalelsen.  

Skatteforvaltningsloven kapittel 6 og tilhørende forskrift har reglene om bindende forhåndsuttalelser. Skatteetaten kan gi bindende forhåndsuttalelser innen formues- og inntektsskatt, svalbardskatt, trygdeavgift, artistskatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, merverdiavgiftskompensasjon, særavgifter, motorkjøretøyavgifter og Jan Mayen-skatt. 

De bindende forhåndsuttalelsene har som formål å skape en forutsigbarhet for skattepliktige virksomheter og privatpersoner. I hovedsak er det skattekontorene som behandler dem i første instans, men Oljeskattekontoret behandler saker som omhandler internpris på gass.  

Formkrav

Formkrav for en forhåndsuttalelse er blant annet at den må være skriftlig og fremsettes adskilt fra andre henvendelser, oppgi personalia eller andre nødvendige opplysninger om den skattepliktige. Dette har sammenheng med at anmodningen bare kan gjelde den skattepliktiges egne forhold. Anmodningen kan kun vedrøre norske skatte- og avgiftsforhold. 

Videre må henvendelsen angi og skissere den konkrete, fremtidige og planlagte disposisjonen, samt tidspunkt for disposisjonen, slik at Skatteetaten er i stand til å avgjøre de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene.  

Avvisningsvedtak  

En anmodning om en bindende forhåndsuttalelse kan avvises av Skattemyndighetene, et slikt avslag kan ikke påklages. Avvisningsgrunner er dersom disposisjonen faller utenfor ordningen for de bindende forhåndsuttalelsene, dersom gebyr ikke er betalt eller dersom anmodningen fra skattyter ikke oppfyller formkravene.  

Anmodningen kan også avvises dersom Skattemyndighetene vurderer at resultatet av en slik uttalelse ikke har vesentlig betydning for den skattepliktige eller dersom det ikke er av allmenn interesse.  Hvorvidt saken har vesentlig betydning gjøres ut fra en konkret vurdering for den enkelte skattepliktige hvor beløpets skattemessige størrelse vurderes isolert sett og i forhold til vedkommendes økonomiske situasjon.  

Om saken er av allmenn interesse kan Skatteetaten gi en uttalelse selv om resultatet ikke er av vesentlig betydning for den skattepliktige.  

En anmodning kan også avvises dersom Skatteetaten vurderer anmodningen slik at den reiser hypotetiske spørsmål eller bærer preg av å være ulovlig skatteplanlegging, eksempelvis ut fra de alternative fremgangsmåtene som er skissert i anmodningen.  

Pris

Skatteetaten behandler ikke anmodning om en bindende forhåndsuttalelse før korrekt gebyr er innbetalt. Gebyret betales samtidig med at anmodningen sendes, og av anmodningen skal det fremgå hvordan gebyret er beregnet.  

 

Lær mer om regler for skatt og avgift – se våre kurs her

Kilder: Skatteetaten, KPMG  

 

 

 

← Forrige
Neste →