Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019: Det viktigste å få med seg

9.1.2019

Aktuelt og nyheter

1.januar 2019 trådte nye regler i arbeidsmiljøloven i kraft, regler som berører mange arbeidstakere i Norge. Det er i hovedsak fire områder de nye reglene berører: Hva som regnes som fast ansettelse, arbeidsgivers plikt til å informere om arbeidstiden i arbeidsavtalen, arbeidstakers rett til å kreve fast ansettelse og adgangen til å benytte innleid arbeidskraft.

Her går vi nærmere inn på hvilke endringer i arbeidsmiljøloven du bør få med deg:

Arbeidsmiljøloven endringer 2019

Endret definisjon av hva fast ansettelse innebærer

Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven presiserer at fast ansettelse er ansettelse som er løpende og tidsubegrenset, hvor lovens regler om opphør av arbeidsforholdet gjelder. Arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeidet i form av et stillingsomfang, altså hvor mye arbeidstaker forventes å arbeide i stillingen.  

Tydeligere plikt for arbeidsgiver til å informere om arbeidstid i arbeidsavtalen

Fra tidligere har man vært pliktig å opplyse om lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden, men nå blir det også en plikt til å spesifisere periodevis arbeid. Det skal gis et grunnlag i arbeidsavtalen for å kunne beregne når arbeidet skal utføres. Dette vil blant annet omfatte ansatte med turnusarbeid.  

Utvidet adgang til å kreve fast ansettelse

Lovendringen fører til at arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt i tre år eller mer, kan kreve fast ansettelse. En ansatt som eksempelvis først har vært midlertidig ansatt i et vikariat og deretter midlertidig ansatt i en stilling, kan dermed kreve fast ansettelse etter tre år. Den nye «treårsregelen» vil bare gjelde for midlertidige ansettelsesforhold som inngås eller forlenges etter at den nye regelen er trådt i kraft, altså etter 1. januar 2019.  

Adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak begrenses

Hovedregelen har vært og er fremdeles slik at innleie fra bemanningsforetak er tillatt i samme utstrekning som bruk av midlertidige ansettelser, med noen unntak. I endringene i arbeidsmiljøloven endres ikke denne hovedregelen. Endringene i arbeidsmiljøloven vil føre til at det gis en utvidet adgang til innleie av arbeidskraft basert på lokale avtaler. I de tilfellene hvor virksomheten er omfattet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte inngå en avtale om tidsbegrenset innleie.  

Endringen i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak berører arbeidsmiljølovens §14-2 annet ledd, og man kan etter den nye bestemmelsen kun inngå avtale om innleie av arbeidskraft i virksomheter som er bundet av tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett, altså fagforeninger med minst 10.000 medlemmer.

 

Oppdater kunnskapen om arbeidsrett! Kurset Arbeidstid, mertid og overtid gir deg en praktisk innføring i reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

 

Kilder: Regjeringen, Regjeringen, Finans Norge, Wiersholm.

← Forrige
Neste →