Accountor Training Vlogg

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Endringer i regnskapsloven

10.7.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Finansdepartementet foreslo i en proposisjon 21.juni 2017 en rekke endringer i regnskapsloven. Formålet er å redusere økonomiske og administrative byrder for regnskapspliktige selskap.

Begrenset regnskapsplikt for enkelte ansvarlige selskap
Det er foreslått at regnskapspliktige som er definert som små foretak etter regnskapsloven og som har selskapsformen ansvarlig selskap, der ingen av deltakerne er juridiske personer, kan utarbeide årsregnskapet etter reglene om begrenset regnskapsplikt.
Dette innebærer at den regnskapspliktige unntas fra plikten til å utarbeide årsregnskapet etter regnskapsmessige måleregler og innregningsregler, men i stedet kan sette opp et angitt sammendrag av informasjon fra næringsoppgaven, altså skattemessig tidfesting av inntekter og utgifter og skattemessig måling av eiendeler og forpliktelser, når dette anses å være god regnskapsskikk.
Fordelen ved dette er at fremstillingen av informasjon for regnskapsformål vil være tilnærmet kostnadsfri for den regnskapspliktige fordi arbeidet bygger på arbeid som er utført for å oppfylle pliktene etter bokførings- og skatteregelverket.

Årsberetning for små foretak
Det er også foreslått at små foretak, inkludert aksjeselskaper, ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning. Det er videre presisert i Finansdepartementets proposisjon at usikkerhet om fortsatt drift skal opplyses i notene.
Begrunnelsen for at plikten til årsberetning fjernes for små foretak er at den ofte er basert på eksempelberetninger, og at nytteverdien dermed er liten sammenlignet med kostnadene ved å utarbeide den.

Åpningsbalanse for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
Videre er det foreslått at krav til åpningsbalanse ved stiftelse, fusjon, fisjon og/eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap ikke videreføres. Argumentet for å ikke videreføre dette kravet er at nytten av åpningsbalansen er liten som følge av at informasjonen den er ment å gi, fremgår allerede av andre kilder.
Stiftere og aksjonærer kan finne slik informasjon i stiftelsesdokumentene, dokumenter utarbeidet i forbindelse med kapitalforhøyelsen, fusjonsplan, fisjonsplan og redegjørelser.
Dette forslaget vil innebære endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven, foretaksregisterloven og finansforetaksloven.

Avvikende regnskapsår
Departementet har videre ikke foreslått utvidelser i adgangen til å velge avvikende regnskapsår og har heller ikke foreslått å innføre plikt til å utarbeide og offentliggjøre delårsregnskap for andre enn de som allerede har en slik plikt.

Behandlingen av ny regnskapslov er foreløpig ikke ferdig behandlet, mer informasjon angående dette vil komme i tiden fremover.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-160-l-20162017/id2557889/sec1

← Forrige
Neste →