Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Foreslåtte endringer i formuesskatten for ikke-børsnoterte aksjeselskap

27.6.2019

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

I april publiserte Finansdepartementet et høringsnotat med foreslåtte endringer i reglene om formuesskatt for ikke-børsnoterte aksjer. Formålet er å gi en mer ensartet og rettferdig verdsettelse, ettersom dagens regelverk åpner for noen uønskede tilpasninger og konsekvenser.  

Dagens regelverk om formuesverdi av ikke-børsnoterte aksjer

Ikke-børsnoterte aksjer har særregler som avviker fra hovedregelen i skatteloven om formuesfastsettelse. De verdsettes til 75 % av aksjens forholdsmessige andel av samlede skattemessige formue 1. januar året før skattefastsettingsåret fordelt på pålydende. I skattemeldingen for 2018 er altså formuesverdien basert på forholdsmessig andel av skattemessig formue for 1. januar 2017.   

Skattemessig formuesverdi tar utgangspunkt i underliggende verdier i selskapet, men det er gitt særskilte unntaksregler. Et av unntakene gjelder for nystiftede selskap, hvor aksjene verdsettes til 75% av pålydende og overkurs 1. januar i skattefastsettelsesåret.  

Et annet unntak er ved kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse. Dersom dette oppstår i inntektsåret, flyttes verdsettelsestidspunktet for aksjer fra 1. januar i inntektsåret til 1. januar året etter inntektsåret, altså året hvor skattemeldingen fylles ut.  

Kanskje dette kurset er interessant for deg? Regnskapsmessig behandling av aksjer

Forslag til endringer: Redusere tilpasningsmuligheter

Dagens regelverk fører til at formuesverdien for ikke-børsnoterte aksjer reduseres betydelig i de tilfeller hvor det foretas reorganiseringer og lignende. Spesielt verdsettelsesreglene for ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskap dersom det gjennomføres reorganisering og generasjonsskifte.   

For å redusere slike tilpasningsmuligheter, er det foreslått å oppheve dagens bestemmelse i skatteloven §4-13(1) slik at aksjer i nystiftede selskaper verdsettes til 75% av aksjens forholdsmessige andel av skattemessig formuesverdi. Verdsettelsestidspunktet vil fremdeles være det samme, altså 1. januar i det aktuelle inntektsåret.  

Finansdepartementet foreslår også å lovfeste hvilket verdsettelses tidspunkt som skal gjelde i visse fusjoner. Blant annet for fusjoner etter aksjeloven §13-24 og omvendt mor-datterfusjon hvor det ikke oppstår kapitalendringer kan det være hensyn som gjør at verdsettelsestidspunktet bør forskyves.   

Her kan du lese høringsutkastet

Når trer endringen i kraft?

Det er ventet at endringen vil tre i kraft straks de vedtas, og med virkning for inntektsåret 2019. Det innebærer at reglene vil anvendes allerede ved neste års skattemelding.  

 

Kilder: Thommessen, BDO

← Forrige
Neste →