Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Forslag til ny regnskapslov

September 2014 ble det oppnevnt et utvalg som skulle behandle forslaget om ny regnskapslov, hensikten er å modernisere og forenkle dagens regnskapslov. Forslaget som foreligger innebærer betydelige endringer sammenlignet med regnskapsloven som gjelder i dag. En av de sentrale endringene er at regnskapsstandardene vil få en sterkere rettslig status enn dagens norske regnskapsstandarder. Utvalget har også åpnet for ytterligere forenklinger i regnskapsplikten for små foretak.

Seks sannsynlige endringer som vil kunne endre praksisen omkring regnskapet
1. Investeringseiendom, det er grunn til å tro at den nye regnskapsloven vil åpne for muligheten til å verdsette investeringseiendom til virkelig verdi. Dette er allerede tillatt etter IFRS, men representerer mye nytt innen norsk regnskap. Det kan bli utfordrende å verdsette eiendom, men fordelen er at egenkapitalen for selskapet i større grad vil samsvare med virkelig verdi av foretaket.
2. Oppskrivningsadgang av varige driftsmidler, denne vil tilsvare verdireguleringsmodellen etter IFRS. Bestemmelsen har likhetstrekk med regnskapsloven vi hadde før 1998, og er antatt å være helt/delvis i samsvar med IFRS standarden IAS 16.
3. Dekomponering, vil typisk gjelde bygninger. I dagens regnskapslov og god regnskapsskikk er det valgadgang mellom å dekomponere eller å ikke dekomponere. I forslaget til ny regnskapslov er det grunn til å tro at det vil komme et krav om å dekomponere driftsmidler som er nyanskaffet og behandle de ulike komponentene hver for seg med tanke på økonomisk levetid.
4. Kravet om årsberetning for små foretak er foreslått fjernet
5. Notekrav for små foretak er foreslått å bli redusert
6. Regnskapslovens §5-8 om måling av aksjer til virkelig verdi er foreslått opphevet. Det er dermed foreslått at aksjeinvesteringer generelt vil ha en plikt/valgfrihet om å måle til virkelig verdi.

Vil utbyttegrunnlaget i selskapet endres?
Innen IFRS praktiseres fond for vurderingsforskjeller, dette er en egenkapital post og er en del av den bundne egenkapitalen i foretaket. Det er derfor grunn til å tro at det også er slik det vil bli praktisert her til lands. Dette vil innebære at det er først når eiendelen som er gjenstand for virkelig verdimåling, realiseres, at verdiene vil kunne inngå i utbyttegrunnlaget.