Accountor Training Vlogg

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Forslag til ny revisorlov

31.7.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Kun en kategori revisorer
I dagens regelverk er det to kategorier revisorer, registrert og statsautorisert. I forslaget til ny revisorlov vil det kun være en godkjenningstittel – statsautorisert revisor. I forbindelse med ikrafttredelse av loven vil det komme en overgangsordning for de som allerede er registrert revisor og de som er i relevant praksis hvor alle registrerte revisorer vil bli statsautorisert.
Lovutvalgets begrunnelse er blant annet at næringslivet blir stadig mer spesialisert og sammensatt, samt at forretningsmodellene stadig er i endring. Kun en revisortittel vil også være enklere og tilstrekkelig opplysende for brukerne.

Etterutdanningskravet
Tidsomfanget av etterutdanning økes fra 105 til 120 timer over tre år, videre er det også foreslått at det ikke skal være krav om timetall innen enkeltfag.
Lovutvalgets begrunnelse er at økt kompleksitet og hyppige endringer nødvendiggjør at krav til etterutdanning legger til rette for differensierte etterutdanningsløp tilpasset de faglige behovene revisor har. Etterutdanningen vil dermed i større grad muliggjøre spesialisering og fordypning for den enkelte revisor.

Oppdragsansvar
I den eksisterende lovgivningen er det særskilte regler for ansvarlige revisorer. I den nye loven er det foreslått at det ikke lengre skal være slike særskilte regler. Endringen vil dermed sikre at alle statsautoriserte revisorer fremover må holde seg faglig oppdatert.
Lovutvalgets begrunnelse er at en godkjenning som statsautorisert revisor i seg selv bør være grunnlag for å kunne utpekes som oppdragsansvarlig revisor eller velges som revisor. En slik lovendring vil altså innebære at alle statsautoriserte revisorer må oppfylle kravene til etterutdanning.

Revisors uavhengighet
Lovutvalget har foreslått:
– Revisor skal være uavhengig av sin klient i hele oppdragsperioden
– Revisor skal ikke utføre lovfestet revisjon dersom det foreligger en tilknytning mellom revisor og klienten som skaper risiko for revisors egenkontroll, egeninteresse, partiskhet, fortrolighet eller press, som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet
– Revisor skal ikke utføre lovfestet revisjon dersom et foretak i revisors nettverk eller noen som deltar i eller kan påvirke utfallet av revisjonen har en slik tilknytning til den reviderte
– Det er foreslått å fastsette egne forbud mot beslutningstaking, interessekonflikter og visse finansielle forbindelser
– Definisjonen av hvem som regnes som nærstående begrenses vesentlig. I dagens revisorlov er ektefelle/samboer, foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og søsken samt deres ektefelle/samboer og deres mindreårige barn regnet som nærstående. Nærstående er foreslått å begrenses til ektefelle/samboer og slektninger i egen husstand.

Revisors oppgaver og ansvar
God revisjonsskikk og revisjonsstandardene er fremdeles rammen for utførelsen av revisjonen. I lovforslaget er det understreket tydeligere enn i den gjeldene revisorloven. Videre er det også tydeliggjort revisors rolle knyttet til økonomisk kriminalitet og bokføring.
Lovutvalgets begrunnelse er at de legger vekt på at egne lovbestemmelser for hva som skal inngå i lovfestet revisjon skal gi en tydeligere ramme for bestemmelsene om revisors plikter ved utførelsen av den lovfestede revisjonen. Utvalget har konkludert at revisjonens innhold er vanskelig å detaljregulere i lov, men loven bør gi de overordnede retningslinjene for utførelsen av revisjonen.

Revisors rapportering
Kort fortalt består revisors rapportering i dag av revisjonsberetningen som er et offentlig tilgjengelig dokument, samt nummererte brev som er intern kommunikasjon mellom revisor og klienten. Lovutvalget har i sine forslag pekt på viktigheten av internasjonal harmonisering av revisjonsberetningen, som innebærer at det ikke vil være særnorske tillegg i revisjonsberetningen. Videre har utvalget pekt på at revisor skal gi styret mer relevant rapportering.

Lovutvalget har foreslått å fjerne kravet om nummerering av revisors brev til foretakets ledelse, videre er det foreslått at revisor får en noe utvidet plikt til å opplyse om feilinformasjon i årsberetningen og at kommunikasjonen med styret blir mer relevant.

Erstatningsansvar og sikkerhetsstillelse
Gjeldende rett er foreslått videreført men med presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar i forbindelse med erstatningssaker. Utvalget har også foreslått å oppheve lovkravet om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar.
Revisor vil med dette fortsatt ha behov for og kostnader knyttet til ansvarsforsikring.

Foretak av allmenn interesse – særlige krav ved revisjonen
Forslaget inneholder blant annet bestemmelser om:
– Forbud mot å levere andre tjenester enn revisjon for klienten, dette inkluderer også datterselskapene. Utvalget har imidlertid foreslått å tillate levering av tjenester knyttet til skatt og verdsettelse
– Honorargrense for andre tjenester enn revisjon. Utvalget har foreslått at honorar for andre tjenester enn revisjon ikke kan utgjøre mer enn 70% av revisjonshonoraret
– Firmarotasjon, foretak av allmenn interesse har i dag krav om firmarotasjon hvert syvende år. Utvalget har foreslått at det må byttes revisjonsselskap hvert tiende år i den nye loven, og mulighet til å utvide perioden til 20 år etter en anbudsprosess
– Revisors rapportering, det er foreslått omfattende krav til årlig rapportering til revisjonsutvalget, det vil her være krav til innhold ut over det som følger av dagens ISA 700 og ISA 701.

 

Kilder:
https://www.revisorforeningen.no/fag/ny-revisorlovgivning/nyheter-ny-revisorlov/forslag-til-ny-revisjonslovgivning–en-rask-innforing/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-15/id2563446/

 

← Forrige
Neste →