Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Internasjonal skatterett: Internprising

19.3.2018

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Internprising er et aktuelt tema i både i internasjonal beskatning og i helnorske konsern. Skattemyndighetene både i Norge og utlandet går grundig til verks for å sjekke at reglene følges.

internprising

Transaksjoner mellom nærstående eller ikke-uavhengige foretak forekommer hyppig i næringslivet, samtidig som at det stadig blir større utbredelse av internasjonale selskaper som opererer på tvers av landegrenser. Dette har ført til et større behov for internasjonale regler for internprising.

Vil du ha en grundig innføring i transaksjoner med nærstående? Da er vårt kurs «Transaksjoner med nærstående» noe for deg.

Internprising: Meget aktuelt i internasjonal skatterett

I følge norske skattemyndigheter er internprising fremdeles en av de mest aktuelle problemstillingene innenfor den internasjonale skatteretten, og den vil vil fortsette å være det i overskuelig fremtid. Norske skattemyndigheter har et relativt stort fokus på internprising, med i overkant av hundre årsverk tilgjengelig for ulike kontroller på området.

Internprising er kort fortalt prisfastsettelsen av varer, tjenester, immaterielle rettigheter og finansielle instrument ved transaksjoner mellom beslektede selskaper. Beslektede selskaper er ofte selskaper i samme konsern, men kan også være selskaper som er beslektet på annet vis.

Krav til analytisk tilnærming av internprising

Både norske og utenlandske skattemyndigheter krever en stadig mer analytisk tilnærming til etterlevelsen av det sentrale armlengdeprinsippet. Særlig har konserninterne tjenester, royalty og restrukturering vært en prioritet den siste tiden.

Armlengdeprinsippet

Hovedregelen for internprising er at prisene på varer og tjenester mellom selskaper i samme konsern, skal prises og være i samsvar med det to uavhengige parter ville ha avtalt i en sammenlignbar situasjon. Denne regelen kalles armlengdeprinsippet. Mangelen på uavhengighet mellom partene kan påvirke den finansielle situasjonen i et foretak gjennom flytting av inntekter og kostnader, som igjen kan påvirke selskapets skattemessige stilling. Derfor er det viktig for skattemyndighetene å nøye etterfølge slike transaksjoner.

At internprising skal være basert på prinsippet om armlengdes avstand, følger av skatteloven §13-1 og OECDs mønsterskatteavtale artikkel 9. Aksjeloven og allmennaksjeloven har også en bestemmelse om internprising i §3-9 som beskriver at transaksjoner mellom selskap i samme konsern skal gjennomføre transaksjoner etter ordinære forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Sammenlignende analyser

En sentral problemstilling innen internprising er hvordan prisene på konserninterne tjenester skal settes. Sammenlignende analyser er i denne sammenheng det verktøyet som nyttes for å sannsynliggjøre at internprisingen er i henhold til armlengdeprinsippet, og en slik analyse er påkrevd i de formelle kavene til internprisingsdokumentasjon i Norge og andre land.

Trenden er nå at norske og utenlandske skattemyndigheter krever en mer analytisk tilnærming enn tidligere, noe som også understøttes av OECDs retningslinjer om internprising. Skattyter må i den sammenlignende analysen vurdere den konserninterne transaksjonen ut fra eiendelen eller tjenestens karakteristikk, funksjon, kontraktsvilkårene, de økonomiske omstendighetene og mer. En transaksjon er sammenlignbar dersom forskjellene mellom dem ikke påvirker prisen vesentlig, eller dersom rimelige justeringer kan gjennomføres for å eliminere den vesentlige effekten av slike forskjeller.

 

 

Kilde: KPMG

← Forrige
Neste →