Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Mistenkelige transaksjoner - hva skal regnskapsfører rapportere?

6.8.2017

Regnskap og økonomi

Autoriserte regnskapsførere plikter å undersøke mistenkelige transaksjoner, særlig dersom de kan være relatert til hvitvasking eller terrorfinansiering. Videre plikter man i slike situasjoner å melde fra om dette til Økokrim dersom mistanken ikke ble avkreftet ved videre undersøkelser.

Rundskriv fra finanstilsynet
Mistanken vekkes ofte ved at man som regnskapsfører oppdager at noe forsøkes å bli behandlet på feil måte. Det kan være utlegg av privat karakter som forsøkes fradragsført, mottak av mangelfulle faktura, at det tas ulovlige «snarveier» med mer. Det første man som regnskapsfører starter med å gjøre er å påpeke forholdet overfor oppdragsgiveren. Som regel vil forholdet rettes opp og det er da ikke lenger grunnlag for videre undersøkelser eller rapporteringsplikt.
Selv om forholdet rettes kan det fremdeles være grunn til mistanke.

Omstendigheter som kan utløse undersøkelsesplikt jf. hvitvaskingsforskriften §12, det kan være at transaksjonen:
– Synes å mangle et legitimt formål, er uvanlig stor og/eller uvanlig kompleks
– Er uvanlig i forhold til det som er vanlig for virksomheten
– Er til og/eller fra en kunde i et land som ikke har tilfredsstillende tiltak mot hvitvasking og/eller terrorfinansiering
– På en annen måte har en uvanlig karakter
– Faktura med mva uten at avsender er registrert for mva
– Mottar store pengesummer uten en åpenbar bakenforliggende hendelse
– Underslag der ledelsen og/eller eierne er involvert

Taushetsplikten
Regnskapsførere har i henhold til regnskapsførerloven en absolutt taushetsplikt. En absolutt taushetsplikt innebærer at det er straffbart å informere andre parter enn de regnskapsfører har hjemmel i lov til å informere. Regnskapsfører har hjemmel til å informere Økokrim dersom man i sitt arbeid mistenker at en transaksjon er relatert til hvitvasking, terrorfinansiering og lignende.

Aktuelle kurs

Accountor Training har nå tilgjengelig kurs med tilhørende materiell innen mistenkelige transaksjoner. Kurset vil i tillegg til det overnevnte ta for seg mer utdypende om rundskrivet fra Finanstilsynet og indikatorer på mistenkelige transaksjoner. Kurset holdes av Torstein Heggen fra Amesto AccountHouse AS

← Forrige
Neste →