Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

MVA internasjonalt

20.6.2017

Aktuelt og nyheter Skatt og avgift

Oversikt
Overordnet sett har norsk og internasjonal mva de samme prinsippene. Mva er en forbrukeravgift, den unngår avgifts akkumulasjon, prinsipp om nøytralitet (altså at avgiftspliktig omsetning får fradrag for inngående mva) og avgiften legges opp slik at konkurransevridninger minimeres.

MVA og EU
EU har tilsvarende regler omkring omsetning, innførsel, uttak og fradragsrett for innførsel slik som i Norge. Videre har EU regler omkring fritak og unntak som er relativt like de norske reglene, og det opereres med ulike avgiftssatser i EU for ulike typer av varer og tjenester.

Forskjellen mellom EUs og Norges regelverk er likevel at EU kun har forordninger og direktiver som legger rammene omkring mva. De enkelte landene i EU har dermed valgfrihet og kan i stor grad velge selv hvordan de ønsker å tilpasse seg regelverket. Særegne fortolkninger for de enkelte medlemslandene kan finnes i forskjellige databaser. EU har også egne rettskildedatabaser som publiserer dommer som kan være til god hjelp i forbindelse med tolkningen av EUs regelverk omkring mva.
Det norske regelverket er på sin side mer detaljert hjemlet i lov og forskrift, det eksisterer altså lite rom for skjønn i det norske regelverket for hvordan behandling av mva skal tolkes.

Økende betydning i Norge
Selv om Norge ikke er medlem av EU, og dermed heller ikke bundet av EUs regelverk, har EU-retten fått en økende betydning i Norge. Eksempelvis har mva lovens §3-6 om finansielle tjenester blitt utarbeidet som følge av praksisen i EU. Rettspraksisen i Norge omkring mva har også ofte blitt løst ut i fra hvordan EU har valgt å løse enkelte problemstillinger.

EUs avgifts direktiv regulerer blant annet hvor en transaksjon skal anses levert for avgiftsmessige formål, disse reglene er forskjellige for levering av varer og for tjenester (og de ulike typene tjenester) og er videre forskjellige ut i fra om det er næringsdrivende og/eller privatpersoner involvert i transaksjonen.

Hovedregler mellom to næringsdrivende
Dersom vi ser på salg mellom to næringsdrivende kan vi skissere følgende hovedregler, oversikten er ikke uttømmende men retningsgivende:
– Dersom man selger en vare i et EU land (begge parter er eksempelvis i Tyskland) oppstår det en registreringsplikt i dette landet
– Salg av vare som fraktes mellom to EU-land gir registreringsplikt i det landet der varen fraktes fra, den fysiske flyten av varen er altså avgjørende og ikke hvilket land kjøper og selger er fra
– Fjernleverbare tjenester slik som konsulentvirksomhet, IT, advokatbistand med mer medfører ikke registreringsplikt for den som leverer tjenesten selv om den ytes i EU til et EU-etablert selskap
– Tjenester knyttet til fast eiendom medfører registreringsplikt i det landet eiendommen er

Kurs i internasjonal MVA
Accountor Training tilbyr nå kurs innen internasjonal MVA hvor de norske reglene kort vil presenteres. Videre vil kurset gå inn på MVA reglene i EU samt OECD, avgifts planlegging og omgåelsesnormene. Kurset holdes av Charlotte Holmedal Gjelstad som er advokat hos Brækhus advokatfirma.

Kilder:

Accountor Trainings kurs og kursmateriell http://www.innovasjonnorge.no/no/Eksporthandboken/manedens-tema/082013-Merverdiavgift-i-EU/

← Forrige
Neste →