Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny hvitvaskingslov: De viktigste endringene

7.3.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

16. februar 2018 la regjeringen frem et forslag til ny hvitvaskingslov. Vi går gjennom de største og viktigste endringene som har blitt foreslått.

Hvitvaskingslov

Utvidet virkeområde

Loven skal gjennomføre store deler av EUs hvitvaskingsdirektiv i norsk rett, og inneholder oppdaterte regler som skal hindre hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet.

Lovforslaget utvider anvendelsesområdet på noen områder. Blant annet er tilbydere av spilltjenester foreslått underlagt hvitvaskingsloven. Det vil innebære at alle spill som krever tillatelse etter lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven vil være omfattet, men spill slik som kakelotteri, smålotteri og lignende faller utenfor.

Skjerpelser i regelverket: Kundetiltak

Det som tidligere ble omtalt som kundekontroll, er nå foreslått omtalt som kundetiltak i loven. I den endrede begrepsbruken i loven, kommer også en endring knyttet til når plikten for kundetiltak oppstår.

I den nye loven er det foreslått en plikt til å gjennomføre kundetiltak for alle enkeltstående transaksjoner som er helt eller delvis elektroniske, og som overstiger 8.000 kroner. Dette kravet vil også gjelde dersom betaler og mottaker er samme person. For spillselskaper vil grensen for alle enkeltstående transaksjoner være 16.000 kroner, ikke 100.000 kroner.

Skjerpelser i regelverket: Undersøkelser og rapportering

Forslaget til ny lov om hvitvasking endrer noe på når undersøkelsesplikten inntrer. Den vil ikke lenger være koblet til mistanke om transaksjoner, men i stedet utløses av forhold som kan indikere at midlene har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering. Denne endringen innebærer at det ikke bare er transaksjoner som kan utløse undersøkelsesplikt, men også andre forhold knyttet til kundens generelle opptreden.

Gjeldende forslag har også en egen bestemmelse om rapportering som presiserer at rapporteringsplikten også gjelder personlig for rapporteringspliktiges styremedlemmer, ledere, ansatte og andre som utfører oppdrag på vegne av selskapet.

Skjerpelser i regelverket: Risikobasert tilnærming og risikovurdering

Reglene om risikobasert tilnærming og risikovurdering kommer i et eget kapittel i den nye hvitvaskingsloven. Her er det også foreslått å ta inn en egen bestemmelse om «Virksomhetsinnrettet risikovurdering» som stiller spesifikke krav til risikovurdering av egen virksomhet, samt et nytt krav om at vurderingen skal dokumenteres og kunne stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene ved behov.

Andre foreslåtte endringer

Den raske fremveksten av kryptovaluta har også fanget EUs oppmerksomhet. I desember 2017 ble det enighet i EU om å utvide hvitvaskingsdirektivet for å håndtere virtuell valuta.

Det er foreslått å ta inn hjemmel for å ilegge rapporteringspliktige et overtredelsesgebyr for brudd på loven. Dette har vært etterlyst internasjonalt for å bidra til at foretakene gjør det de er pålagt å gjøre.

NB: Denne artikkelen er ikke en uttømmende oversikt over den nye loven om hvitvasking, men det er lagt vekt på de største og mest vesentlige av de foreslåtte endringene.

Vil du lære mer om hvitvasking? Meld deg på webinar: Regnskapsførers plikter ved bekjempelse av hvitvasking

Kilder: Regjeringen, Schjødt

 

 

 

← Forrige
Neste →