Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Økonomiske forpliktelser som daglig leder av et aksjeselskap

27.3.2017

Aktuelt og nyheter Lønn og personal

Hva regulerer daglig leders arbeidshverdag juridisk sett?

Aksjelovens bestemmelser i blant annet kapittel 6 regulerer daglig leders ansvar og plikter. Daglig leder skal sørge for den daglige driften av selskapet, og følge de instrukser, retningslinjer og pålegg som styret gir daglig leder.

Hvilke økonomiske forpliktelser kan daglig leder bli påført?

Daglig leder, styret og aksjonærer kan bli erstatningspliktig overfor selskapet, dets eiere eller andre dersom vedkommende har forvoldt skade uaktsomt eller forsettlig i samsvar med aksjeloven kapittel 17.

Innen erstatningsretten er det fire vilkår, som alle må være oppfylt før et erstatningskrav kan gjøres gjeldende:

Saksøker må ha lidt et økonomisk tap, og

Saksøkte må ha utvist skyld (uaktsomhet eller forsett), og

Årsakssammenheng, og

Påregnelighet

Økonomiske tap som kan oppstå er beløp som et foretak har tapt på grunn av underslag, beløp som kreditorer eller aksjonærer har tapt i forbindelse med en konkurs, illojal opptreden med mer. Tapet som saksøker har lidt er det tapet som skal erstattes. Fremgangsmåte ved måling av tapet er at saksøker setter opp en spesifisert oversikt over hva som er tapt, dette uttrykkes i penger, og retten vil vurdere rimeligheten av kravet ut fra de faktiske forholdene i saken.

Aksjeloven krever uaktsomhet eller forsett. Uaktsomhet eller grov uaktsomhet er en lavere grad av skyld enn forsett. Her er det tilstrekkelig at vedkommende handlet uforsvarlig uten at hensikten var at utfallet skulle oppstå. Forsett foreligger når den utførte handlingen har vært tilsiktet av saksøkte. Her er det tilstrekkelig at gjerningspersonen innser at det er en risiko for utfallet og likevel bestemmer seg for å utføre handlingen.

Årsakssammenheng innebærer at det er en sammenheng mellom handlingen og det økonomiske tapet saksøker er blitt påført.

Påregnelighet innebærer at det oppstår et erstatningsansvar hvis årsakssammenhengen er så klar at en forsto eller burde ha forstått at handlingen eller unnlatelse av handlingen kunne medføre at et tap kunne oppstå.

Hvordan kan daglig leder sikre seg mot erstatningsansvar?

For å sikre seg mot erstatningsansvar er det viktig å forebygge, være en aktsom daglig leder. Å være en aktsom daglig leder innebærer at du handler i samsvar med lov og det som forventes av deg som daglig leder. Her vil gode interne systemer for kontroll med driften av selskapet, system for rapportering til styret og dokumentasjon forøvrig i arbeidet som daglig leder være viktig.

Daglig leder har også rett til å møte i styremøter, her kan daglig leder uttrykke eventuell uenighet/bekymring overfor styret angående hvordan selskapet drives og den økonomiske utviklingen i selskapet. Dette er også en del av det å være en aktsom daglig leder.

Medlemmer av styre og daglig leder kan tegne styreansvarsforsikring som en ekstra sikkerhet. Dette er ikke ment som en måte å unnlate å være en aktsom god daglig leder eller et aktsomt medlem av styret, men som en sikkerhet.

← Forrige
Neste →