Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Sjekkliste for årsregnskapet

19.2.2018

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi

Det er viktig å få med alle detaljer når årsregnskapet utarbeides. Det er mye man må huske på, vi har utarbeidet en sjekkliste for årsregnskapet på 58 punkter du bør gå gjennom. 

Viktige datoer for skatteåret 2018

Trenger du en grundig gjennomgang av dokumentasjonskravene? Vi har laget et nytt og oppdatert kurs om dokumentasjon. Les mer og ta kurset her.

Sjekkliste for årsregnskapet

1. Fjorårspostering kontrollert. Sum klasse 1 og 2 = 0. š

2. Kopi av tilgang driftsmidler vedlagt som dokumentasjon. Saldobalanse og kontoutdrag 1-12 + postert avgang.

3. Aksjeportefølje kontrollert og vurdert.

4. Dokumentasjon av beholdninger, signert av kunden. Ukurante varer på egen liste. Vurdert korrekt verdi.

5. Rydde «åpen post»-liste over kundefordringer med tapsrisikovurdering pr. 31.12. Årets også, om mulig. š

6. Utførte ikke-fakturerte arbeider. Drøfte dokumentasjon med kunde. š

7. Bokført alle konstaterte tap. š

8. Periodisering av kundefordringer: Alle fakturaer fra i fjor bokført.

9. Fordring på aksjonær og/eller privatperson i AS. Foreligger det låneavtale og pantesikkerhet? š

10. Alle fordringer tatt med i regnskapet. š

11. Øvrige periodiseringer gjennomført: Husleie, leasing, forsikring, renter. š

12. Andre forskuddsbetalte kostnader er hensyntatt og balanseført. š

13. Bokført eventuell bonus til gode pr. 31.12. Dokumentert med bilag. š

14. Kasseoppgjør pr 31.12 skal være signert av kunden. š

15. Bankinnskudd avstemt, dokumentert ved kopi av årsoppgave bank/kontoutdrag. š

16. Bankinnskudd i valuta, dokumentert ved kopi av årsoppgave bank/kontoutdrag. Brukt korrekt valuta/hendelser etter balansedagen.

Kontroll av balansens passiva-poster og aktuelle resultatposter

17. Alle lån avstemt korrekt med periodiserte renter. Dokumentert ved årsoppgave. š

18. Valutalån: Brukt korrekt valuta/hendelser etter balansedagen. Er renter beregnet? š

19. Ryddig kreditorliste. Alle fakturaer fra i fjor mottatt og bokført? Sjekk også januarbilag. š

20. Skatteseddel er postert for AS. Er dette korrekt ut fra skatteseddel. Renteinntekt/ kostnad posteres på egne konti. š

21. Avstemt skattetrekk. Alle off. avgifter: Mva, skattetrekk og arbeidsgiveravgift kontrollert og dokumentert med skjemaer. š

22. Gjeld til aksjonærer renteberegnet. Rentefot må avtales med kunden. Er det benyttet skjermingsrente?

23. Øvrig gjeld til ansatte og mellomværende er avstemt. Eventuelle renter avtalt og bokført. š

24. Skal det avsettes noe skyldig lønn pr. 31.12 må dette dokumenteres ved bilag. Kontrollert periodisering. š

25. Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger og lønninger. Sjekk at korrekt konto (2781) er benyttet. š

26. Alt utbytte avsatt i AS i fjor er avregnet aksjonær(er) eller utbetalt. Konto skal vise 0,-. Pass på dato. š

27. Alle skyldige kostnader er hensyntatt: Skyldig husleie, andre skyldige kostnader. š

28. Bokført eventuell skyldig bonus pr. 31.12. Kopi av beregningen.

29. Annen kortsiktig gjeld avstemt.

30. Hele lønnsområdet er dokumentert og avstemt, kontrollert mot melding A07 A – melding avstemming. š

31. Yrkesskadeforsikring etablert hvis lovpålagt. š

32. OTP etablert hvis lovpålagt.

33. Uttak av varer til eiere. Bør være postert gjennom året. š

34. Uttak av varer til bruk i bedriften. Kontrollert at uttak er bokført.

35. Vesentlige resultatposter vurdert.

Sjekkliste for årsregnskapet

Øvrige dokumenter til årsoppgjøret

36. Utleieforhold: Gårds- og bruksnummer. Totalt areale og utleide areale samt fordeling leieinntekt. Trenger også gårds- og bruksnummer på egeneid gård. š

37. Årsoppgave fra banker og andre finansinstitusjoner vedrørende innskudd og gjeld. š

38. Årsoppgaver over aksjer/obligasjoner. š

39. Beholdningsoppgave over ligningsverdi, skjermingsgrunnlag og utbytte fra aksjeinvesteringer. š

40. Årsoppgave vedrørende pensjonspremiefond. š

41. Kilometerstand for de av selskapets biler som skal inn i bilskjemaet. š

42. Bekreftelse fra aksjonær/ansatt at firmabil ikke brukes privat (gjelder ofte varebiler egnet til privat bruk). Kostnadsførte bilkostnader samsvarer med aktivert og/eller leaset bil. š

43. Oversikt over pantstillelser. Dette får du oppgitt ved henvendelse til kundens kontakt i banken. š

44. Oppgave over eventuelle garantistillelser og kausjonsansvar. Fås også oppgitt i banken. š

45. Endring eiersammensetning gjennom året. š

46. Generelt: Hendelser etter balansedagen. Har det skjedd noe som påvirker tallene pr. 31.12.?

Spesielt for AS

47. Kopi av sammenstillingsoppgave til daglig leder og styremedlemmer (påført «daglig leder»). š

48. Skaff oversikt over selskapets sykefravær i regnskapsåret dersom selskapet har fem eller flere ansatte. š

49. Transaksjoner mellom nærstående. Formaliteter må være på plass og dokumentere transaksjoner.

For personlig næringsdrivende

50. Årsoppgave over private bankinnskudd, aksjer og gjeld. Kunden har levert dokumentasjon. š

51. Sammenstillingsoppave vedrørende inntekter fra andre, samt oppgaver vedrørende eventuelle sykepenger. š

52. Oppgave fra forsikringsselskap vedrørende livsforsikring. š

53. Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført. š

54. Premie til egen pensjonsforsikring. š

55. Utgifter til barnepass. š

56. Endring i private eiendeler fra foregående år (biler, båter, campingvogn, faste eiendommer etc.) š

57. Forsikringsverdi innbo og båter. š

58. Innhentet alle øvrige private oppgaver: Opplyse kunden om at vi trenger disse. š

 

Denne sjekklisten for årsregnskapet tar utgangspunkt i en sjekkliste utarbeidet av Accountor og Finago i 2016

← Forrige
Neste →