Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Valg av selskapets eierform - hva bør man vurdere?

6.11.2017

Aktuelt og nyheter Regnskap og økonomi Skatt og avgift

Når man starter opp et selskap er det mange ting som må opp til vurdering, blant annet hvilken eierform selskapet skal ha. AS, ENK, DA… Ved valg av eierform er det mange ting å ta hensyn til, blant annet når det gjelder skatt, regnskap og revisjon. Det er grunnleggende, juridiske skiller mellom enkeltpersonforetak, deltakerselskap, ansvarlig selskap, kommandittselskap, aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

For at nettopp du/dere skal kunne velge eierformen som passer deg/dere best, må man kjenne til eierformenes særtrekk samt hva eierformene innebærer.

Dette bør du vurdere og skaffe kunnskap om før dere velger eierform

– Antall aksjonærer/eiere, noen selskapsformer fordrer at man har kun en eier (slik som enkeltpersonforetak) mens ansvarlige selskap (DA og ANS) må ha minst to eiere.
– De skattemessige forhold som uttak av overskudd og beskatningsmodell
– Personlig ansvar eller ikke?
– Revisjonsplikten og mulighet for fravalg
– Regnskapsmessige konsekvenser
– Det selskapsrettslige
– Trygderettigheter
– Senere omdanning av virksomhet, eksempel fra enkeltpersonforetak til AS

Enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak er en virksomhet som drives for en enkelt persons regning og risiko, dette innebærer at det rettslig sett ikke er noe skille når det gjelder hvordan eieren hefter for gjeld selv om det er et faktisk skille mellom virksomheten og eierens private aktiviteter. Enkeltpersonforetak kan selvfølgelig ha ansatte til å hjelpe til, foretaksformen er ikke til hinder for dette.
På områder som regnskap og skatt er det klare skiller mellom virksomheten og eierens private kostnader og aktivitet forøvrig. Knyttet til virksomheten har eieren fradrag for kostnader knyttet til erverv, vedlikehold og/eller sikring av skattepliktig næringsinntekt, dette gjelder ikke for eierens private kostnader.

Fordeler med enkeltpersonforetak:

– Ingen krav til egenkapital
– Færre formaliteter enn hva AS har
– Du bestemmer alt selv i selskapet

Ulemper med enkeltpersonforetak:

– Personlig ansvar for selskapets gjeld
– Overskuddet fra virksomheten er skattepliktig og underskudd er fradragsberettiget sammen med eierens andre inntekter fra eksempelvis annet lønnet arbeid

Ansvarlig selskap (DA og ANS)

Dersom flere skal være involvert i næringsvirksomheten er enkeltpersonforetak ikke et alternativ. En fordel ved å være flere er at virksomheten mottar kapital fra flere, noen aktive og andre passive eiere.
Dersom selskapet skal ha et lite antall eiere, kan det være nærliggende å velge AS, alternativer til AS er ANS eller DA.

Fordeler med ANS og DA

– Ingen krav til egenkapital
– Færre formaliteter enn AS, men noe mer regulering enn enkeltpersonforetak gjennom selskapslovens bestemmelser
– Kan ta løpende uttak fra selskapets midler
– Trenger ikke revisor før omsetningen overstiger 5 millioner kroner eller det er fem eller flere deltakere. Viktig å være oppmerksom på at det eksisterer unntak fra denne regelen, slik som at enkelte typer virksomhet har en ubetinget revisjonsplikt.

Ulemper med ANS og DA:

– Personlig ansvar for selskapets gjeld
– Overskuddet beskattes på eierens hånd, altså ikke i selskapet slik som for AS. Eventuell arbeidsgodtgjørelse reduserer overskuddsberegningen
– Kan være tungvint med ny kapital og nye eiere senere

Særskilt om deltakerselskap (DA)

Deltakerne har her et samlet personlig ansvar for selskapets gjeld, men hver deltaker kan bare stilles til ansvar for sin eierandel av selskapet. Det innebærer at dersom du har en eierandel i et DA på 50% så kan ikke kreditor kreve mer enn 50% av selskapets gjeld dekket av deg, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Særskilt om ansvarlig selskap (ANS)

I et ansvarlig selskap har alle deltakerne et solidaransvar for selskapets gjeld. Solidaransvaret innebærer at kreditor kan velge å kreve inn ubetalte/misligholdte forpliktelser fra kun en av deltakerne, uavhengig av eierandelen vedkommende har. Videre kan deltakeren søke regress hos de andre deltakerne.

Aksjeselskap (AS)

En av grunnene til at mange velger aksjeselskap som selskapsform, er at den er nøye lovregulert, enkel å forholde seg til og det uten personlig ansvar for selskapets forpliktelser. I et aksjeselskap har ingen av eierne et personlig ansvar for selskapets gjeld. Eierne har kun ansvar for egenkapitalen som er plassert i selskapet, og dette beløpet er det eneste aksjonærene kan tape. Det skal også legges til at det kan oppstå ansvar for aksjonærer, styret og andre ledende personer i selskapet i enkelte tilfeller.
Dersom virksomheten som skal drives innebærer en viss risiko kan det være smart å velge AS.

Fordeler med AS:

– Lav risiko for aksjonærene, ikke personlig ansvar for gjeld
– ingen utbytteskatt før man velger å ta ut pengene fra selskapet. Selskapets overskudd beskattes.
– Fleksibelt med tanke på å få inn ny kapital og nye eiere senere

Ulemper med AS:

– Flere formaliteter gjennom aksjeloven enn i ansvarlige selskap eller enkeltpersonforetak
– Arbeidsgiveravgift må betales av egen lønn

Oversikten over er ikke uttømmende med tanke på skatt, regnskap og andre lovverk. Vårt morselskap Accountor tilbyr rådgivningstjenester og hjelper deg/dere gjerne med selskaps registrering, forretningsplan, bistand med styrearbeid og generalforsamling med mer.

Kilder:

Accountor rådgivning
Innovasjon Norge

← Forrige
Neste →