Artikler

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Varsling i arbeidslivet

16.11.2017

Aktuelt og nyheter Lønn og personal Regnskap og økonomi

1. juli ble det vedtatt endringer i regelverket for varsling. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som gir arbeidstakere og innleid arbeidskraft rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidsgiver plikter å etablere rutiner og instrukser for varsling dersom selskapet har fem eller flere ansatte.

Hva er kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold er forhold som arbeidstaker eller innleid arbeidskraft blir kjent med gjennom arbeidet og som er eller kan være i strid med lover og regler, virksomhetens retningslinjer eller den alminnelige oppfatningen av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Fremgangsmåte ved varsling

Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig. Det innebærer at arbeidstaker varsler i henhold til arbeidsgivers retningslinjer og rutiner. Arbeidstaker kan også si i fra om kritikkverdige forhold til selskapets tillitsvalgt, verneombud eller arbeidsmiljøutvalg. I tillegg har arbeidstaker alltid rett til å varsle tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter om kritikkverdige forhold, dette anses også som forsvarlig. Myndigheter som kan varsles i slike saker er eksempelvis Arbeidstilsynet, Økokrim, Skatteetaten, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet og Miljødirektoratet.

Arbeidsgivers plikt – legge til rette for varsling ved fem eller flere ansatte

Arbeidsgiver skal utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk tiltak som legger til rette for varsling av kritikkverdige forhold. Arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner for varsling dersom selskapet har fem eller flere ansatte. Disse rutinene skal utarbeides i samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte.
Rutiner er retningslinjer og instrukser som beskriver selskapets etiske plattform, hvem det skal varsles til, hvordan varslingsmeldinger skal håndteres med mer. Rutinen skal inneholde en oppfordring om å varsle om kritikkverdige forhold, en forsvarlig fremgangsmåte ved varsling og en fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Dette er lovens minimumskrav til innhold i selskapets rutiner og instrukser om varsling:

– Hvem kan bruke varslingsrutinene
– Hvilke saker som omfattes av varslingsrutinene
– Hvem det kan varsles til, internt eksempelvis verneombud og eksternt eksempelvis Arbeidstilsynet
– Hvordan det skal varsles
– Hvordan varsleren skal følges opp
– Om varsling er en rett eller en plikt for arbeidstaker
– Hvordan varsleren beskyttes etter varsling
– Hvordan selskapet håndterer feilaktig varsling

Kilde: Arbeidstilsynet

← Forrige
Neste →