Vilkår for bruk

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

1 Virkeområde og binding

Generelle bruks- og avtalevilkår gjelder for kundeforholdet mellom Accountor Training Norge (heretter ”Tjenesteleverandør”) og kunden (heretter ”Kunde”) som har bestilt tjenester, og som berører Kundens ærender samt rett til å bruke Tjenesteleverandørens nettjenester (nedenfor ”Tjeneste”).
Ved å bruke Tjenesten forplikter du deg til å overholde disse bruksvilkårene. I disse vilkårene menes det med «Bruker» en fysisk person som bruker Tjenesten (nedenfor ”Bruker”). Med «Kunde» menes det en fysisk eller juridisk person som har bestilt Tjenesten eller som brukes av en Bruker som representerer Kunden.

2 Bruk av tjenesten

2.1 Brukernavn og passord
For å bruke Tjenesten forutsettes det at Kunden identifiseres ved hjelp av identifikasjonsdata, dvs. brukernavn og passord. Bruksretten er personlig og gjelder kun en navngitt Bruker. Kunden forplikter seg til å spesifisere de navngitte Brukerne i det omfang som Tjenesteleverandøren i hvert tilfelle krever. Tjenesteleverandøren har også rett til når som helst å sjekke Brukerne navngitt av Kunden i Tjenesten eller databasen.

2.2 Rettigheter og forpliktelser knyttet til bruken av Tjenesten
Tjenesteleverandøren har uten å forhøre seg med Kunden rett til å hindre adgang til Tjenesten eller slette informasjon som er lagret i Tjenesten, dersom Tjenesteleverandøren har mistanke om at det lagres upassende informasjon i Tjenesten, at andre Brukeres bruk av Tjenesten kan settes i fare på grunn av den lagrede informasjonen eller at disse vilkårene brytes.

Det er forbudt å kopiere, overføre eller distribuere innholdet i Tjenesten eller deler av dette uansett på hvilken form uten skriftlig samtykke fra Tjenesteleverandøren på forhånd. Kundens rett til å bruke Tjenesten og materialet i denne avsluttes når avtalen utløper.

Kunden forplikter seg til å sørge for at Kunden og alle navngitte Brukere oppbevarer brukernavn, passord og engangspassord omhyggelig og skilt fra hverandre. Kunden må sørge for at de foran nevnte identifikasjonsdataene ikke havner i utenforståendes hender. Dersom identifikasjonsdataene har havnet, eller Kunden har grunn til å mistenke at de kan ha havnet i en utenforståendes hender, er Kunden forpliktet til umiddelbart å melde fra om dette til Tjenesteleverandøren for å hindre utilbørlig bruk av Tjenesten. Tjenesteleverandøren har rett til avbryte bruken av Tjenesten etter at Kunden har meldt fra om at identifikasjonsdataene muligens er havnet i en utenforståendes hender, frem til nye identifikasjonsdata er tatt i bruk.
Kunden er ansvarlig for de handlinger som er gjort ved hjelp av identifikasjonsdataene frem til Tjenesteleverandøren har mottatt en melding om at identifikasjonsdataene er havnet i en utenforståendes hender, og Tjenesteleverandøren har hatt rimelig med tid til å hindre bruken av Tjenesten.

Identifikasjonsdataene som er gitt på den måten som Tjenesteleverandøren forutsetter, svarer i den grad det er aktuelt til Kundens underskrift.

Dersom Brukeren har lagret sine identifikasjonsdata uaktsomt eller ellers med sin fremgangsmåte har bidratt til at identifikasjonsdataene er havnet i en utenforståendes hender, er Kunden ansvarlig for all skade som Tjenesteleverandøren eller en tredjepart er påført på grunn av det.

Kunden er ansvarlig for anskaffelsen av, funksjonaliteten til og kostnadene til de enheter/maskiner, forbindelser og programsystemer samt annet driftsmiljø knyttet til Tjenesten som er nødvendige for å bruke Tjenesten. Kunden er ansvarlig for å se til at Kundens enheter/maskiner, forbindelser, programsystemer og IT-systemer er i samsvar med de krav til driftsmiljø som Tjenesteleverandøren setter og for at Tjenesten er egnet til Kundens bruksformål.

Kunden må ikke tillate at Tjenesten brukes fra et land som er i strid med de eventuelle juridiske begrensningene knyttet til eksport av teknologi, eller hvor bruken av Tjenesten ville være i strid med loven, eller ville kreve noen som helst form for tillatelse eller forsikring, eller ville forårsake ansvar eller forpliktelse for Tjenesteleverandøren som avviker fra eller er mer omfattende enn disse vilkårene, eller norsk lov.

Kunden er ansvarlig for bruken av Tjenesten, for innholdet av informasjonen som er lagret i Tjenesten og for informasjonsutvekslingen ved å utnytte Tjenesten overfor sine Brukere.

Kunden godkjenner at de personopplysninger som Kunden har gitt på initiativ fra Tjenesteleverandøren kan behandles i henhold til personvernbeskrivelsen og gjeldende lover.

2.3 Endringer og avbrudd i Tjenesten
Tjenesteleverandøren etterstreber å holde Tjenesten kontinuerlig tilgjengelig, men kan alltid avbryte bruken av Tjenesten eller endre innholdet i Tjenesten når det anses som nødvendig. Tjenesteleverandøren har rett til å avbryte å tilby Tjenesten blant annet på grunn av installasjons-, endrings- eller vedlikeholdsarbeid, sikkerhetstrusler eller på grunn av loven, eller krav eller instruks fra annen myndighet.

Tjenesteleverandøren garanterer ikke at Tjenesten er i Kundens bruk uten avbrudd og heller ikke hvordan instansen som tilbyr kommunikasjons- og internettforbindelsen eller en tredje instans som har innflytelse på bruken av Tjenesten leverer sine egne tjenester. Tjenesteleverandøren søker å informere om service- og vedlikeholdsavbrudd i så god tid som mulig på forhånd.

3 Datasikkerhet og personvern

Tjenesteleverandøren fungerer slik det er vist til i gjeldende personvernlovgivning som registeransvarlig for de personopplysninger som Kunden har gitt og som Tjenesteleverandøren behandler i tjenesten for å gjennomføre denne. Registeransvarlig er ansvarlig for Kundens Personopplysninger og lovligheten av behandlingen av disse i henhold til gjeldende personvernlov.

Tjenesteleverandøren og Kunden er ansvarlige for datasikkerheten til sitt eget kommunikasjonsnettverk. Ingen av partene er ansvarlige for datasikkerheten til et offentlig datanettverk eller eventuelle forstyrrelser som oppstår der eller andre omstendigheter som skader bruken av Tjenesten eller skader forårsaket av disse og som står utenfor deres egne innflytelsesmuligheter.

3.1. Utlevering av kundens opplysninger til en bestillerorganisasjon
I en situasjon hvor en organisasjon fungerer som Kunde kan opplysninger til enkeltstående Brukere utleveres til en bestillerorganisasjon i henhold til vilkårene nevnt i kundeavtalen. Disse opplysningene er for eksempel prestasjonsdata, registreringsinformasjon og lisensspesifikk brukerinformasjon. De foran nevnte eksemplene er likevel ikke de eneste mulige opplysningene som utleveres.

4 Priser og betalingsvilkår

Tjenestene debiteres i henhold til gjeldende prisliste på bestillingstidspunktet. De gjeldende prisene og kriteriene for prissettingen finnes på Internettsidene til Tjenesten, på accountortraining.no. Prisene inkluderer de til enhver tid gjeldende offentlige avgifter pålagt av myndighetene unntatt merverdiavgift. Merverdiavgift legges til prisene i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

Prisene på tjenestene gjelder inntil videre eller i en periode som er oppgitt separat. Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre prisene på tjenestene og kriteriene for prissettingen. Kostnadsøkninger forårsaket av lover, forskrifter eller myndighetstiltak øker prisene umiddelbart etter at bestemmelsene trer i kraft.

Tjenestene faktureres månedlig på forskudd eller på tilsvarende måte til det tidspunkt Tjenestene tidfestes med fjorten (14) dagers betalingstid fra fakturadato, dersom annet ikke er avtalt. Forsinkelsesrenten som må betales på forsinkede betalinger fastsettes i henhold til den til enhver tid gjeldende rentelov. Tjenesteleverandøren har rett til å fakturere også innkrevingskostnader for en forsinket betaling samt et rimelig faktureringstillegg for betalingspåminnelser.

5 Konfidensialitet

Partene holder hemmelig det materiale som de har fått fra hverandre og som må holdes hemmelig eller som for øvrig må anses for konfidensielt eller som en forretningshemmelighet og bruker ikke opplysningene til annet enn formål i henhold til avtalen. Avtalen med vilkår, planene som inngår i disse og annet materiale er konfidensiell informasjon. Taushetsplikten gjelder likevel ikke materiale eller opplysninger som (a) er allment tilgjengelige eller på annen måte offentlige, (b) som den mottakende part har mottatt fra en tredjepart uten krenkelse av taushetsplikten overfor den utleverende part, (c) som den mottakende part rettmessig visste om og uten at det var berørt av taushetsplikt allerede før det ble mottatt fra den utleverende part, (d) som den mottakende part selvstendig har utviklet uten å utnytte konfidensiell informasjon mottatt fra den utleverende part eller (e) som den mottakende part er forpliktet til å utlevere med bakgrunn i loven eller en bindende myndighetsbestemmelse. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er utløpt.

Taushetsplikten og behandlingen av personopplysninger underlegges i tillegg eventuelle separate avtaler mellom Kunde og Tjenesteleverandør.

6 Immaterielle rettigheter

Tjenesten og det materiale den inneholder er alene Tjenesteleverandørens og/eller eller en tredjeparts eiendom og de kan være beskyttet av opphavsrett eller annen immateriell rettighet. Med bakgrunn i disse vilkårene gis det ingen rett til å bruke Tjenesteleverandørens eller Tjenestens firmanavn, logoer, domenenavn eller andre navn eller identifikatorer knyttet til merkevaren. Tjenesteleverandøren har fri rett til uten vederlag å utnytte de forbedringsforslag, kommentarer eller forslag som Tjenesteleverandøren får sendt inn.

Kunden gis ikke annen rett til Tjenesten, teknologien eller innholdet enn bruksretten til Tjenesten som går frem av disse vilkårene. Tjenesteleverandøren innvilger Kunden bruksrett til Tjenesten og det materialet den inneholder for Kundens egen bruk under den forutsetning at alle Brukere har sin egne personlige brukernavn i systemet. Kunden har ikke rett til å kopiere, publisere eller på annen måte distribuere materiale i Tjenesten eller bruke dette til kommersielle formål. Tjenesteleverandøren har rett til å bruke Kundens materiale i henhold til avtalen for å levere Tjenesten til Kunden.

Kunden er ansvarlig for den informasjon som Brukerne lagrer i Tjenesten og for at Kunden har rett til å utnytte informasjonen og for at den ikke krenker en tredjeparts rettigheter eller det til enhver tid gjeldende lovverk.

Kunden er ansvarlig for alle kostnader og for de fordringer og krav som er fremsatt for Tjenesteleverandøren eller dennes konsernselskap, som skyldes direkte eller indirekte informasjon som Brukerne har lagret eller brudd på disse vilkårene. Tjenesteleverandøren har om ønskelig rett til selv å forsvare seg mot de foran nevnte fordringene.

Tjenesteleverandøren har rett til å bruke informasjon og bruksinformasjon på den måten som er beskrevet i personvernerklæringen.

7 Ansvarsbegrensninger

Tjenesteleverandøren etterstreber å holde Tjenesten kontinuerlig tilgjengelig uten forstyrrelser. Tjenesteleverandøren garanterer likevel ikke at Tjenesten er tilgjengelig uten avbrudd, til riktig tid eller er feilfri.

Tjenesteleverandøren er ikke ansvarlig for noen direkte, indirekte, umiddelbare eller sekundære skader som skyldes bruk av Tjenesten eller innholdet av denne eller hindring av bruk, avgjørelser som er gjort basert på innholdet i Tjenesten eller økonomiske bindinger eller disse vilkårene, uavhengig av om skadene skyldes avtalen, krenkelse av rettighet, uaktsomhet eller annen årsak, selv om Tjenesteleverandøren på forhånd skulle være informert om muligheten for slike skader.

8 Endring av vilkårene for Tjenesten

Tjenesteleverandøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene etter eget skjønn ved å informere om dette på e-post eller formidlet av Tjenesten. Endringene i vilkårene trer i kraft etter at de er meddelt. Meldingene anses for å være gjort og mottaker er blitt gjort kjent med dem på den første hverdagen etter den dagen Tjenesteleverandøren har sendt dem eller presentert dem. Bruk av Tjenesten etter meddelelsestidspunktet anses som en bekreftelse på at Kunden godkjenner endringene som er gjort i vilkårene.

9 Avtalens gyldighet og avslutning av avtalen

9.1 Månedsabonnement

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder avtalen inntil videre. Abonnement hos Accountor Training kan sies opp med én måneds oppsigelsestid for å avsluttes ved utgangen av neste måned. For eksempel er en tjeneste oppsagt i februar i bruk til utgangen av mars. Tilleggstjenestene kan ha avvikende oppsigelsestid, hvilket alltid oppgis i forbindelse med tilleggstjenesten. Bestillingen kan kanselleres når som helst via fanen Konto-og faktureringsinformasjon på «Min side».

9.2 Årsabonnement

Årlig abonnement er gyldig ett år fra bestillingsdatoen. Det årlige abonnementet kan avsluttes når som helst. En kansellert bestilling vil være gyldig til tilsvarende måned i året fra bestillingsdatoen. For eksempel, et abonnement bestilt 14.2.2018 som er kansellert 16.4.2018 gjelder til 28.2.2019. Etter at den årlige abonnementsperioden avsluttes, vil abonnementet fortsette som et månedlig abonnement med de vilkår som er beskrevet over.

9.3 Øvrige avtaler

Øvrige abonnementsavtaler som ikke gjelder månedsabonnement eller årsabonnement beskrevet over – se egne vilkår ved avtaleinngåelse.

En part har rett til å heve avtalen med direkte virkning, dersom den andre parten i vesentlig grad bryter sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller for øvrig opptrer på en slik måte at det ikke lenger med rimelighet kan forutsettes at parten fortsetter avtalen. Tjenesteleverandøren har rett til å heve avtalen i sin helhet eller delvis også når Kundens betaling til Tjenesteleverandøren forsinkes med over 30 dager.

10 Andre vilkår

Overdragelse av avtalen er tillatt bare med skriftlig samtykke fra den andre parten. Som unntak fra dette kan Tjenesteleverandøren overdra Avtalen til et annet selskap som hører inn under Accountor-konsernet ved å melde fra om dette til Kunden. Tjenesteleverandøren har rett til å overføre sine utestående fordringer basert på avtalen til en tredjepart ved skriftlig å melde fra om overføringen til Kunden. Tjenesteleverandøren har rett til å bruke underleverandører ved levering av Tjenesten.

Å anse et visst vilkår for å være lovstridig, ugyldig eller for å være slik at det ikke kan håndheves, påvirker ikke lovligheten, gyldigheten eller håndhevelsen av andre vilkår eller hele avtalen.

Bruken av Tjenesten og disse vilkårene er underlagt norsk lov, unntatt reglene om lovvalg.

Partene streber etter å løse tvister ved forhandlinger. Dersom en tvist ikke kan løses ved forhandlinger mellom partene, løses den endelig etter Tjenesteleverandørens valg enten ved en allmenn domstol eller ved voldgift i samsvar med reglene som gjelder for forenklet voldgift i Centralhandelskammarens voldgiftsnemnd. Voldgiften gjennomføres i Oslo. En forbrukerkunde kan også bringe tvisten inn for avgjørelse ved en allmenn lavere domstol og/eller be forbrukertvistutvalget om anbefaling av løsning.